REGULAMIN

Regulamin CITY DANCE center&show Sp. z o.o.

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu CITY DANCE center&show. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie.

1. Liczba osób w Grupie jest ograniczona. O kolejności naboru do Grupy decyduje data zapisania się na zajęcia i uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

2. Zajęcia grupowe startują po zebraniu wymaganej ilości osób oraz po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty za zajęcia.

3. Jeżeli Grupa nie zostanie utworzona lub wpłata należności nastąpi po zakończeniu zapisów ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, Uczestnik może według swojego wyboru:
a. zapisać się do innej Grupy,
b. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy.

4. W przypadku zdarzeń losowych, CITY DANCE zastrzega prawo do:
a. zmiany terminu zajęć w Grupie.
b. odwołania zajęć.

5. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, CITY DANCE zapewnia odpowiednie zastępstwo mając na uwadze styl tańca oraz stopień zaawansowania danej Grupy.

6. CITY DANCE zastrzega prawo zmiany terminu, miejsca, Instruktora, częstotliwości zajęć w nowym semestrze. Również zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy.

7. Kursanci, wyrażające chęć uczestnictwa w zajęciach CITY DANCE zobowiązani są do zapłaty całkowitej kwoty karnetu miesięcznego przed planowanym rozpoczęciem zajęć przelewem na konto:

53 1050 1025 1000 0090 3176 6232
CITY DANCE center&show sp. z o.o.

z wskazaniem Imienia i Nazwiska oraz nazwy kursu, za który jest wpłacany zadatek.

8. Warunkiem zapisania się na określone zajęcia jest wniesienie całościowej opłaty za miesięczny karnet. Bez wniesienia pełnej kwoty CITY DANCE ma prawo nie dopuścić uczestnika do zajęć.

9. Osoby, dokonujące wpłaty na rachunek szkoły proszone są o zabranie wydrukowanego potwierdzenia wpłaty celem okazania w szkole bądź przesłania potwierdzenia elektroniczne.

10. Opłata za zajęcia, w których uczestnik nie uczestniczył nie jest zwracana, jak również nie przechodzi na poczet kolejnych zajęć. W sytuacji, kiedy zostanie dokonana wpłata za zajęcia, a kursant z własnej winy lub zdarzeń losowych nie może uczestniczyć w kursie wpłata przepada. Istnieje możliwość przeniesienia płatności na inne zajęcia, o ile w grupie, do której chce dołączyć uczestnik, jest jeszcze miejsce i nie przeszkadza to toku zajęć grupy – jedynie w przypadku nieobecności w wyniku choroby/sytuacji zdrowotnej, usprawiedliwionej przez lekarza (zaświadczenie lekarskie). Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

11. W CITY DANCE obowiązuje zakup tylko i wyłącznie karnetów miesięcznych, nie stosujemy wejść jednorazowych, oprócz zajęcia próbnego dla nowych klientów, jedynie w sytuacji, kiedy nowy klient dołącza do grupy już po jej starcie. Zamiast wejść jednorazowych CITY DANCE zobowiązuje się przeprowadzać warsztaty taneczne, o których poinformuje z min. tygodniowym wyprzedzeniem. Warsztaty będą organizowane regularnie.

12. Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.

13. CITY DANCE nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie uczestników ani urazy doznane podczas zajęć czy podczas przebywania w Szkole Tańca. Szkoła Tańca nie ubezpiecza uczestników zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za doznane urazy. Kursant korzysta z zajęć, wykonując zalecenia i instrukcje trenera w celu minimalizacji ryzyka kontuzji.

14. Za rzeczy pozostawione w Szkole, CITY DANCE nie ponosi odpowiedzialności – prosimy o zabieranie rzeczy wartościowych na salę oraz bezwzględny obowiązek zmiany obuwia na zajęciach.

15. Na wniosek Klienta zgłoszony w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła płatność, CITY DANCE wystawi fakturę. Dane niezbędne do wystawienia faktury należy przekazać CITY DANCE.

16. Jeżeli Klientowi przysługuje zwrot opłat, są one dokonywane przez CITY DANCE w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uzasadnionego żądania zwrotu opłat przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe lub inną metodą płatności.

17. Uczestnicząc w Zajęciach, Uczestnik wyraża zgodę na używanie jego wizerunku do celów marketingowych oraz zgodę na pozostawienie swoich danych osobowych dla CITY DANCE – imię, nazwisko, adres email i numer telefonu. Dane osobowe Uczestników wykorzystywane będą wyłącznie na cele związane z działalnością CITY DANCE i nie będą w żaden sposób udostępniane czy sprzedawane jakimkolwiek podmiotom niezwiązanym z CITY DANCE.

18. Regulamin obowiązuje od 01.09.2019r.